การให้ความสำคัญด้านคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาเบสบอล

การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งกีฬาเบสบอล

Posts Tagged ‘บ้านพักหัวหิน’

ปัจจัยในการคัดเลือกบ้านพักหัวหิน

Comments Off on ปัจจัยในการคัดเลือกบ้านพักหัวหิน

April 8th, 2017 Posted 12:34am

โฮเต็ลรีสอร์ท หรือบ้านพักหัวหินทั้งปวงคงจะมีคำถามเหมือนๆ กันตรงที่ว่า “อะไรคือวัตถุในการคัดโรงแรมหรือบ้านพักหัวหิน” ของลูกค้าส่วนมาก และมีโรงแรมหรือบ้านพักหัวหินจำนวนไม่น้อยที่ได้ทำการสำรวจหาความต้องการผู้ซื้อของตนเอง พร้อมกับนำมาคืบหน้ากลวิธีทางด้านการตลาดของตนเองให้คล้องจองกับผลที่ได้จากการหาความรู้มา แต่การนำเอาผลสิกขาจากผู้บริโภคของตนเองเพียงอย่างเดียวมาใช้อาจจะไม่สะท้อนความประสงค์ที่แท้จริงมากนัก เพราะผลการศึกษาเล่าเรียนมักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสียเป็นจำนวนมากเพราะวัตถุแวดล้อมใกล้เคียงกัน

ผลการศึกษาเล่าเรียนที่นำมาโฆษณาชวนเชื่อในโอกาสนี้แสดงให้เห็นถึงวัตถุปัจจัยที่มีเดชะต่อกิริยาท่าทางการตัดสินใจเลือกเฟ้นโฮเต็ลหรือบ้านพักหัวหินของกลุ่มตัวอย่างไว้อย่างชัดแจ้ง และเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงแรมหรือบ้านพักหัวหิน/รีสอร์ททั้งหลายในการที่จะนำเอาเหตุต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนและกำหนดกลวิธีการตลาดของตนเองให้สอดคล้องกับท่าทางของลูกค้าต่อไป

ทำเลที่ตั้ง หรือ Location จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดในการตัดสินใจเลือกโรงแรมหรือที่พักหัวหินโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของแขกที่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน (Leisure Guest) และกลุ่มนักเดินทางสูงอายุ (มากกว่า 50 ปีขึ้นไป) ที่มีรายได้สูง (USD $ 100,000 – 150,000) ที่จะเลือกพักในโรงแรมหรือที่พักหัวหินระดับ Upper Midscale หรือ Upscale เสียเป็นส่วนใหญ่

ในทัศนคติของผู้เขียนเองนั้น มีความเห็นว่าทำเลที่ตั้งนั้นคงจะไม่ได้หมายถึงแต่ที่ตั้งของโรงแรมหรือบ้านพักหัวหิน/รีสอร์ทแต่เพียงเดียว แต่ยังหมายรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ สิ่งดึงดูดความเอาใจใส่ และกิจกรรมที่น่าดึงดูดที่แขกของโฮเต็ลหรือบ้านพักหัวหินจะสามารถกระทำได้ ณ ที่ตั้งแห่งนั้นด้วยที่ช่วยเสริมให้เป็นเหตุที่ยิ่งใหญ่

ในรายงานนี้ยังมีการตั้งข้อคิดเห็นไว้ว่า “Past Experience” เป็นวัตถุที่มีการปรับอันดับของความสำคัญสูงขึ้นกว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ได้มีการศึกษาไว้เช่นกัน ในขณะที่วัตถุปัจจัยด้านทำเล และวัตถุปัจจัยด้านราคายังคงนัยอยู่ในลำดับเดิม

ความชำนาญในอดีต หรือ Past Experience เป็นวัตถุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากความชำนาญของผู้ตอบแบบสืบโดยตรงแต่เพียงอย่างเดียว ต่างจากการหาความรู้ในครั้งที่ผ่านๆ มาที่ได้ใช้คำว่าความชำนาญของแขก หรือ Guest Experience ที่หมายความรวมถึงรีวิว คอมเม้นท์ ข้อแนะนำ ของแขกรายอื่นๆ ที่มีความชำนาญโรงแรมหรือที่พักหัวหินต่างๆ เข้าไปด้วย ซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้แยกออกเป็นอิสระ ซึ่งถ้าเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว เหตุที่เป็นประสบการณ์ของแขก (Guest Experience) ที่รวมเอา Past Experience, Recommendation by friend or colleague และ Positive Online Reviews จะสูงถึง 21.6% และจัดเป็นลำดับที่ 2 รองลงมาจาก Location และเป็นปัจจัยที่สำคัญมากกว่า Price อีกด้วย ความจัดเจนของแขกจึงเป็นสิ่งของที่มีอำนาจครอบงำต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมเป็นอย่างมาก